V spoločnosti SWAN Mobile si vysoko vážime dôveru Vás, našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

Spoločnosť SWAN Mobile považuje informačnú bezpečnosť a ochranu informácií za dôležitú súčasť svojho fungovania a kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera našich zákazníkov. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.

Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

- Zákon o ochrane osobných údajov,

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, „GDPR“.

Aby sme dostatočne chránili osobné údaje Vás a iných Dotknutých osôb, snažíme sa minimalizovať ich používanie tak, aby sme používali len nevyhnutne potrebné osobné údaje. Napriek tomu, v oblasti elektronických komunikačných služieb, na ktorú sa zameriavame, je spracúvanie niektorých osobných údajov nevyhnutné, či už to vyplýva zo Zákona o elektronických komunikáciách alebo je to nevyhnutné pre poskytovanie samotných elektornických komunikačných služieb a pre komunikáciu s Vami.

Spoločnosť SWAN Mobile spracúva rôzne kategórie osobných údajov Účastníkov a svojich dodávateľov. Informácie o Spoločnosti, kategóriách osobných údajov, spôsoboch a lehotách ich spracúvania nájdete na odkazoch nižšie:

Identifikačné a Kontaktné údaje Spoločnosti, pojmy použité v zásadách o ochrane osobných údajov, všeobecné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje, pojmy, všeobecné informácie

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy alebo už máte aktívnu SIM 4KA

Poučenie o spracúvaní Osobných údajov pred uzatvorením zmluvy

Zásady ochrany Osobných údajov Účastníkov

Údaje získané na základe súhlasu

Marketingový súhlas

Ak ste kontaktnou osobou Účastníka alebo Dodávateľa

Zásady ochrany Osobných údajov kontaktných osôb

Ak ste návštevníkom predajného miesta, sídla Spoločnosti, webového sídla Spoločnosti alebo portálu moja.4ka.sk

Zásady ochrany Osobných údajov, návštevy, web, portál

Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu

Poučenie o spracúvaní Osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Zásady ochrany Osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Kategórie príjemcov osobných údajov a poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Kategórie príjemcov osobných údajov a tretie strany

Vaše práva, ktoré si môžete uplatniť pri spracúvaní údajov 

Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne kedykoľvek meniť tieto Zásady.

Všetky dotknuté osoby berú na vedomie, že v prípade zmeny alebo doplnenia týchto Zásad Prevádzkovateľ oznámi takúto zmenu zverejnením nových Zásad na Webovom sídle.

Ak sa niektoré ustanovenie Zásad stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Pravidlách pri zachovaní právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.